Vergi Mevzuatı

Vergi – Sgk Affından Şirket Ortakları Nasıl Faydalanacak?

2016 vergi affından şirket hissedarları nasıl faydalanacak ?

Bildiğiniz gibi TBMM’de onanması ile ağustos ayı içerisinde yasalaşması düşünülen bir takım alacakların yeniden yapılandırılması ile alakalı kanun teklifi yayınlanmasını takip eden ertesi aydan itibaren 2 ay içinde mükelleflere müracaat olanağı sunmaktadır.

Geçerli olan yasa tasarısına göre, kesinlik kazanmış vergi borçları ile ilgili vadesi 30.06.2016 tarihine kadar olan vergi borçlarının tekrardan yapılandırılması ve 36 aya bölünen taksitler halinde ödeme olanağı sunmaktadır.

Tasarının 2.maddesinde kesinlik kazanmış alacaklar ile alakalı hükümler yeralmaktadır. Ödeme vakti geçtiği halde ödemesi yapılmamış veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamıyla bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kısaca, anonim veya limited şirketlerin ortakları tarafından payları nispetinde şirketin toplam borcundan ortağın borcu hesaplanacaktır. Bu hesaplama sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekecektir.

1) 30.06.2016 tarihi itibariyle anonim veya limited şirketin toplam borcu borç döküm listesinden çıkartılacaktır.

2) Anonim veya limited şirketin ortağının şirketteki sermaye payı ticaret sicil gazetesinden tespit edilecektir.

3) Ortağın şirketten varsa ayrılış hisse devir tarihleri tespit edilecektir.

4) Ortağın şirkette kanuni temsilcilik, müdürlük görevleri olup olmadığı, şirkete giriş çıkış tarihleri ayrı ayrı belirlenecektir.

5) Sonuç olarak, mali af kanunun yayımını müteakip Maliye Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanacak genel tebliğler ekinde yer alan form dilekçe doldurularak vergi dairesine posta ile taahhütlü veya elden verilecektir.

6) Yapılandırma form dilekçesinde (EK:1/A) varsa açılmış davalar ile ilgili feragat bilgilerine yer verilecektir. Ayrıca, vazgeçilen davaların türü, dönemi, tutarı, yargı mercii, davanın esas dosya numarası ayrı ayrı gösterilecektir. Bu arada yapılandırmaya esas borçla ilgili vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi veya Danıştayda süren bir dava varsa bu davalardan vazgeçilmesi gerekecektir.

7) Borçlu şirket ortağının kimlik bilgileri dilekçede belirtilecek, ayrıca borçlunun adresi, telefon bilgileri, eposta bilgileri, varsa araç plaka bilgileri söz konusu standart dilekçe üzerinde gösterilecektir. Dilekçeden asgari 3 nüsha doldurulup, varsa ek listelerde bu dilekçeye ilave olarak bağlanacaktır.

8) Anonim ve limited şirketlerde ortakların ayrıca şirkette yönetici pozisyonları mevcutsa bu kanuni temsilcilik yani yöneticilik bilgileri de hangi yıllar için devam ettiği dilekçede belirtilmelidir. Anonim ve limited şirketlerin ortakları aynı zamanda kanuni temsilci durumunda iseler bunlar açısından toplam borçtan sorumluluk mevcuttur.

9) Anonim ve limited şirkette sadece ortak kalınan dönemlerle ilgili giriş çıkış ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil yazısı, .. vb. karar suretleri, hisse devir sözleşmeleri, anonim şirketlerin hazirun cetvelleri (tasdikli), başvuru dilekçesine eklenmesinde yarar görülmektedir.

10) Anonim veya limited şirketlerin tasfiye memurları, ölen kişilerin (murisin) yasal varisleri, veli, vasi, kayyım, şirketlerin borçlarından sorumlu olan YMM, SMMM gibi sorumluluk nedeniyle kendisine ödeme emri tebliğ edilen kimseler de bu yasadan faydalanmak üzere dilekçe verebilirler.

Ayrıca, vergi cezalarına iştirak nedeniyle kendisine vergi cezası kesilen kimseler de bu yasadan yararlanmak amacıyla yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayı takip eden aydan itibaren 60 gün içerisinde muhtemelen 31.10.2016 tarihine kadar söz konusu standart dilekçelerden doldurulup asıl amme borçlusu şirketin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Dr. Mustafa Alpaslan

İŞTE KOBİ

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu