Mevzuat Sirküleri

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEKSİZİN İŞYERİNİN OTOMATİK SGK TESCİLİ YAPILACAKTIR

10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci ve 19
uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi; “Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine
bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri
bildirgesi düzenlenmez.” şeklinde değiştirilmiş,
Yine anılan Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası “Kurum, bu Kanun gereği verilecek
her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda,
gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin
vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü
belge, bildirge ve taahhütnamenin gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait
formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından
almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile
ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen
düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde
hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere
verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddeyle SGK, kendisine
verilmesi gereken belgeleri, başka Kurumlara verilmesini zorunlu tutmaya yetki almıştır.

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 100. maddesinde yapılan
değişiklik ile sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket
kuruluşlarına istinaden işyerinin, SGK tescili de otomatik olarak yapılacaktır. Ticaret sicil
müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik olarak işyeri tescilinin yapılabilmesi için
ticaret sicil müdürlüklerine yapılan şirket kuruluşu başvurularında şirket kuruluş dilekçesi ve
yazımız ekinde sunulan bildirim formu ile birlikte;
✓ Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 29 uncu maddesine göre işyeri bildirgesi eki
belgelerin (Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi,
gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel
kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri gibi belgeler),
✓ Islak imzalı e-Sigorta sözleşmesinin,
✓ İşveren haricindeki kişilerce e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı
şifresi başvurusunun yapılması durumunda, işveren vekili veya işvereni temsil ve ilzama
yetkili olunması ya da işveren adına; Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü başvuruyu
yapmaya, SGK ile her türlü sözleşmeyi imzalamaya, SGK’ dan her türlü belgeyi teslim
almaya ve SGK’ ya her türlü belgeyi vermeye yetkili olunduğuna veya e-Sigorta
hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, e-Sigorta
sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, SGK’ ya eSigorta
kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye yetkili olunduğuna dair özel
vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin,
verilmesi gerekmektedir.
Ticaret sicil müdürlükleri tarafından bu bilgiler SGK ya on-line olarak aktarılacaktır. Bu aktarma
sonucunda ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket bakımından işyerinin otomatik tescil
işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işlemi yapılacak ve işveren SGK’ ya müracaat etmeden e-Sigorta
işlemlerini yapabilecektir.
Ancak, belgelerin ticaret sicil müdürlüklerine verilmemesi halinde ticaret sicil müdürlüklerince
yapılan tescile istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi yine yapılacak olup e-Sigorta aktivasyon
işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda, işverenin e-Sigorta işlemlerini yapabilmesi için
belirtilen belgelerle bizzat SGK’ ya başvurması gerekmektedir.
Yukarıda anlatılan süreç ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik işyeri
tescili ile alakalı olup; otomatik tescil işlemi yapıldıktan sonra işverenin işyerini devretmesi,
kapatması, yeni bir e-Sigorta kullanıcısı belirlenmesi gibi diğer bütün işlemlerde SGK’ ya
verilmesi gereken belgelerin (örneğin imza sirküleri vb.) ilgili Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.

Ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte sunulması gerekli
olan belgelerin verilmesi konusunda şirket kuruluşu başvurusunda bulunanları uyaracaktır.
Ayrıca, ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluş dilekçesi ve yazımız ekinde sunulan bildirim
formu ekinde kendisine verilen belgeleri SGK tarafından istenilmesi durumunda ibraz etmek
üzere muhafaza edecektir.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden SGK tarafından işyeri
tescilinin otomatik olarak oluşturulmasında aşağıda belirtilen aşamalar izlenecektir.
1. Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden yapılacak
otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden, sigortalı
çalıştırılmaya ilişkin şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda bir bilgi bulunmasa
dahi işyeri dosyası otomatik olarak tescil edilecektir. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi
verilmeyecektir.
2. Şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına
dair tarih bulunması halinde dosyanın kapsama alınma tarihi olarak bu tarih, müracaat
tarihi olarak şirketin kuruluş tarihi; sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair tarihin
bulunmaması halinde ise dosyanın kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak
şirketin kuruluş tarihi esas alınacaktır.
3. Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden işyeri dosyası
otomatik oluşturulacak ve işyerine ilişkin bilgileri içeren yazı ekinde yer alan formunun
dökümü alınarak işverene tebliğ edilecektir.
4. Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde daha sonra işveren
tarafından sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde, işyerinin kanun kapsamına alınış
tarihi sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncellenecektir. Ancak bu
durumda işyeri bildirgesi istenilmeyecek ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para
cezası uygulanmayacaktır.
5. Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik işyeri
tescili yapıldıktan sonra otomatik tescil edilen şirket adına aynı adres için işyeri
bildirgesi verilmesi halinde işyeri tescil edilmeyecek ve işlemler otomatik tescil edilen
dosya üzerinden yürütülecektir.
6. Otomatik işyeri tescili şirketlerin ilk kuruluşu için söz konusu olduğundan, işyeri
bildirgesi verilmesini gerektiren işlemler (şube açılışı, devir, nev’i değişikliği, işyerinin
nakli gibi) için işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

7. Otomatik tescil edilen şirketin ihale konusu iş alması, bina inşaatı, şirket kuruluş
adresinden faklı bir adreste yeni bir işyeri açması gibi nedenlerle sigortalı çalıştırmaya
başlanması halinde işyeri bildirgesi verilecek, verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun
102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.
8. Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde tescil tarihinden itibaren 2
yıl içinde sigortalı çalıştırılmaması halinde oluşturulan dosya sistem tarafından
kapsamdan çıkarılacaktır. Ancak 2 yıllık süreden sonra sigortalı çalıştırılması halinde
dosya yeniden aktif hale getirilebilecek ve işlemler bu dosya üzerinden yürütülecektir.
9. Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik tescil
edilen işyerlerinden, e-sigorta başvuru sözleşmesi ticaret sicil müdürlüklerine
verildiğinden, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruya gerek kalmadan e-Sigorta
kullanıcı adı ve şifresi üretilerek e-Devlet üzerinden ilgiliye gönderilecektir.
10.Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden işyeri dosyası
otomatik oluşturulacak ve işyeri tesciline ilişkin bilgiler işverene tebliğ edilecektir.
Sonuç olarak, şirket kuruluşu aşamasında, şirket yetkililerinin ve meslek mensuplarının
yukarıda açıklanan süreçleri izlemesi halinde ,SGK’ ya uğramadan ve işyeri bildirgesi vermeden
işyerinin tescili yapılacaktır. SGK tarafından getirilen bu uygulama ile şirketlerin tescili
süreçlerindeki bürokratik işlemler önemli ölçüde sona erdirilmiştir. Ancak bu uygulama sadece
işyeri tescili ile ilgili olup, sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi
eskiden olduğu gibi işveren tarafından verilecektir. Yine bu uygulamaya şirket kuruluşu
aşamasında söz konusu olup, bu yazının 6 ıncı ve 7 inci maddelerinde açıklanan durumların
olması halinde işveren tarafından işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

Turmob

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu