yabancı öğrenci sağlık hizmeti

 • Türkiyedeki Yabancılar Sağlıktan Nasıl Faydalanır?

  Ülkemize çeşitli nedenler ile giriş yapmış olan yabancı uyruklu kişiler, karşılaşacakları herhangi bir sağlık problemi sonrasında sağlık hizmetinden yararlanmaları için ne yapması gerektiğini pek bilmemektedir. Türkiye ye gerek iş bulmak ve bir yerde çalışmak için gerekse eğitimini tamamlamak için çeşitli üniversitelerde okuyan veya bunların dışında ülkelerindeki olumsuz ekonomi daha kötüsü savaş durumundan dolayı bir çok kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin basit veya ağır hastalık geçirdiklerinde ihtiyaç duyduğu hastane sağlık ve ilaç hizmetinden nasıl faydalanırım diye çok sık bir şekilde sorgulamakta. SGK haberi içerikli bu konumuzda yabancıların sağlıktan faydalanması için nereye başvuru yapması ve gerekli başvuru evraklarını detaylıca açıklayacağız.
  Yabancıların ülke toprağına bastığı andan itibaren bazı haklardan faydalanmaları mümkündür, ancak bu hizmetlerden almak isteyenlerin bazı izin belgesi ve bir takım evrakları temin etmesi gereklidir.

  Yabancı Uyruklu Normal Kişilerin Sağlıktan Yararlanmak İçin Yapması Gereken İşlemler

  Yabancılar sağlıktan nasıl yararlanır başlığında açacağımız bu konuda yabancı kişilerin yerine getirmesi gereken işlemlerden bahsedeceğiz; Eğer yabancı kişi ülkemizde çalışmak için bulunuyorsa ve bir iş yerinde sigortalı ve sağlık hizmeti alabilecek şekilde çalışmak istiyorsa işe girişi yapılacak yabancı uyruklu kişinin mutlaka barınma ve çalışma izinleri olması esastır.  Çalışma izni başvurusu yapılan kişi için başvuranların mutlaka öncelikli bir adreste ikamet etmiş olması ve geçici vatandaşlık numarası alması gerekir. Yabancı kişilerin vatandaşlık numarası almaları çok önemli. Alınan vatandaşlık numarası ile gerek yabancı kişinin genel sağlık sigorta primini yatırması, gerekse çalışma izni alma esnasında işe girişlerinden mutlaka gerekli olacaktır.  Ayrıca çalışma izni bulunan veya genel sağlık sigorta primi yatıran yabancı uyruklu kişilerin eşleri, çocukları, anneleri ve babaları da kendi ülkelerinde herhangi bir sosyal güvenceye dayalı olmadığını taahhüt belgesi ile birlikte belirttiklerinde ülkemizde kalabilme tezkerelerinde belirtilen süre yine devlet tarafından ne kadarına izin veriliyorsa o kadar olmak ile sınırlandırılmış bir biçimde sağlık koşullarından ve diğer hizmetlerden yaralanmaları mümkün kılınmıştır. Bu şekilde, engeller ortadan kalkar ve istenilen hizmet koşullarından kolaylıkla yararlanılır. Ancak ülkemizde bir işte çalışmayan yabancı kişilerin Türkiye’de yerleşim sahibi olma süreleri de ortalama bir seneyi geçtiği zamandan itibaren, bir ay içerisinde başvuruda bulunmaları halinde genel sağlık sigortası ve diğer hizmetlerden yararlanması mümkündür. Daha sonra bu yabancıların sağlık hizmetlerinin tamamından detaylı bir şekilde faydalanabilmesi için başvuruyu oluşturması halinde gelir testi uygulaması yapılmaz ancak en yüksek orandaki prim geneli üzerinden genel sağlık sigortasına sahip olmak için ödemek zorunda kalacakları tutar miktarı hesaplanır, kendilerine ve hak sahiplerine de mutlaka sağlık hizmeti sunulur.

  ▶ Genel Sağlık Sigortasından yararlanacak yabancı uyruklular kimlerdir?
  Karşılıklılık esası dikkate alınmak şartıyla;
  • Oturma izni almış,
  • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan,
  • Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz bir yılı geçen ve bu tarihten itibaren talepte bulunan yabancı ülke vatandaşları
  genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.
  ▶ Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortasına başvurması zorunlu mudur?
  Hayır, yabancı uyruklu vatandaşlar talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilirler.
  ▶Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmak için nereye başvuru yapması gerekmektedir?
  Yabancı uyruklu kişilerin adreslerinin bulunduğu yere en yakın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmaları
  gerekmektedir.
  ▶ Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi evraklar ile başvuru yapması gerekmektedir?
  • İkamet izin belgesi,
  • İlgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması
  bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,
  • Taahhütname formu
  ▶Yabancı uyruklu kişiler hangi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir?
  Yabancı uyruklu kişilerin; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
  sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları dışında kalan diğer hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası
  kapsamında karşılanmaktadır.

  ▶Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık  hizmetlerinden yararlanabilir mi?
  Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka
  bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
  • Eşleri,
  • 18 yaşını doldurmamış çocukları,
  • Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları
  • Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
  • Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
  • Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası,
  sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
  ▶ Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?
  Bu kapsamda tescil edilen yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıların,
  • Oturma izinlerinin sona erdiği,
  • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı oldukları,
  • Başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları,
  • Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıkları
  sonlandırılır.
  ▶ Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı olurlar?
  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve
  vatansız olarak tanındıkları tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan kişiler
  1 ay içerisinde Kurumumuza bildirilerek genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası
  primleri ilgili kurumlar tarafından ödenir.
  ▶ Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?
  Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.

  Yabancı uyruklu vatandaşların asgari ücretin % 24’ü oranında prim
  ödemeleri gerekmektedir.
  1/1/2018-31/12/2018 arası ödenecek prim tutarı 487 TL

  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlıktan Yararlanmaları İçin Yapması Gereken İşlemler

  Yabancı uyruklu öğrenciler sağlıktan nasıl yararlanır kapsamında  ülkemizde öğrenim görmek istteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler şu şekildedir; Türkiyedeki bir okulda  eğitim ve öğretim alan yabancı öğrencinin eğitim için okula başvuru yapmalarından başlayan tarihten itibaren üç ay içerisinde başvuru yapmaları durumunda genel sağlık sigortalısı kapsamına girerek sağlıktan faydalanır. Sağlık hizmeti almak isteyen öğrenciler bu süreleri ihlal etmemesi eğer 3 aylık süreyi geçerse eğitim gördüğü yıl boyunca sağlık hizmetinden yararlanamayacaktır.  Genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti almak isteyen öğrenci her bir eğitim öğretim dönemine denk gelen %4 oranında primi ödemek zorunda kalır. Yabancı uyruklu öğrenciler için verilen türk öğrencilerdeki gibi harç ödemeleri ile bu sağlık primini ödemeleri mümkün kılınmaktadır.

  ▶ 18 yaşından küçük yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl başlatılır?
  Bu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, yabancı uyruklu öğrenciyi getiren kamu idareleri, kanunla kurulan
  kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülebilir. Ayrıca;
  yabancı uyruklu öğrencilerden gerek 18 yaş altı gerekse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin talepler veli/vasi ya
  da Türkiye’ye getiren kurum/kuruluşlarca yerine getirilebilir.
  ▶ Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?
  Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları, öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının bakmakla
  yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

  ▶ Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?
  Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin 4’üdür. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı
  sayılanların bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tescil tarihinden itibaren bir ay içinde
  Kuruma ödenir. Asgari ücrette meydana gelecek değişiklikler nedeniyle oluşacak prim farkları, değişikliğin uygulanmaya
  başlandığı ayın sonuna kadar Kuruma ödenir. Her Ocak ayında asgari ücret değişikliği yapılmakta olup öğrencilerin bu
  zaman diliminde ödeyecekleri prim tutarlarını takip etmeleri gerekmektedir.
  Öğrenciler için bir yıllık tescil yapılmakta ve bir yıllık prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.

  ▶ Yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girer mi?
  Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula
  ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte
  bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

  Yabancı uyruklu öğrencilerin asgari ücretin % 4’ü oranında prim
  ödemeleri gerekmektedir.
  1/1/2018-31/12/2018 arası ödenecek aylık prim tutarı 82,00 TL

   

Başa dön tuşu