Kolalı Gazozlar ve Alkollü Ötv

 • Ocak – Haziran 2018 Döneminde Geçerli III Sayılı Listede Yer Alan Sular, Meyve Suları, Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçeceklerin Maktu ÖTV Tutarları

  [embeddoc url=”http://www.musavirsahan.com/wp-content/uploads/2018/01/21-2018.pdf” download=”all”]

  Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibidir.
  “3. (Mülga: 30/12/2004-5281/36 md.; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/30 md.) (III)
  sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca
  bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz
  aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda
  meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden
  belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya
  belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına
  karar vermeye yetkilidir.”
  …”
  Bu düzenlemeye göre kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin yer aldığı ÖTV
  Kanununa ekli III Sayılı yer alan maktu ve asgari maktu vergi tutarları Ocak ve Temmuz
  aylarında üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış oranında
  arttırılmaktadır.
  Diğer taraftan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesinde
  “4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat
  endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III)
  sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane,
  (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane
  dikkate alınır.” düzenlemesi yer almıştır.

Başa dön tuşu